yt  fb

Klub Bombura

 

Hubnuti rizene pocitacem

 

Banskobystrická Blues-rocková legenda - skupina SCHODY po rokoch v Bombura nkp